Search
Search
h2love campaign


2017廣告推廣活動輔助材料

折扣退款數位廣告 (1.09GB 壓縮檔案)

巴士車體廣告 (16.57MB 壓縮檔案)

數位佈告欄 (3.26MB 壓縮檔案)

海報 (6.10MB 壓縮檔案)

公車候車亭 (2.88MB 壓縮檔案)

無列印指示的輔助材料 (5.69MB 壓縮檔案)

亞洲語言數位佈告欄 (1.35MB 壓縮檔案)

西班牙語數位佈告欄 (4.24MB 壓縮檔案)

西班牙語輔助材料 (18.96MB 壓縮檔案)